Fransuz dili kurslary

 • Synaglara taýýarlaýyş sapaklary

  Bu ýyl bizde täzelik, Türkmenistandaky Fransuz Instituty DELF-DALF synaglaryna taýýarlaýyş sapaklary hödürleýär.

  Duşenbede Anna çenli, synaglardan öňki iki hepdäniň dowamynda boljak bu kurslar sizi ýörite sapaklar arkaly synaglara taýýarlanmaga mümkinçilik berer.

  Diplomy gazanmak üçin mümkinçiligi elden bermäň !

  Habarlaşmak üçin 207-08-60.

  Haçan ?
  2-15 iýul aralygy.
  - 20 sagat ulular üçin
  - 15 sagat okuwçylar üçin

  Dowamyny okamak

 • Fransuz diliniň tomusky intensiw kurslary

  Tomus geldi ! Pursatdan peýdalanyp fransuz dilini öwreniň !

  Fransuz diliniň tomusky intensiw kurslary 2-nji iýulda başlanar we ýazylyşmaga howlugyň !

  Dowamyny okamak

 • Sişenbe gününiň myhmany - 10-njy aprel

  Aprel aýynyň Sişenbe gününiň duşuşygy 10-njy aprelda sagat 18.30 bolar. Bu gezekki duşuşyk üçin Kristof Luaýe bize myhmançylyga geler.

  4 ýylyň dowamynda, Kristof Luaýe Fransiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň howpsuzlygy üçin jogapkär bolup işledi. Fransiýa gaýdyp baransoň, ol Parižiň polisiýasynda işini dowam etdirdi.

  Ol bize gelip öz başdan geçirmeleri we polisiýa işgäriniň käri barada gürrüň berer.

  Kristof Luaýe 10-njy aprelda duşuşmaga geliň.

  Dowamyny okamak

 • Fransuz dili kurslarynyň ýazky sessiýasy başlanýar

  Türkmenistandaky Fransuz Institutynda fransuz dili kurslarynyň täze sessiýasy başlanýar. Sizem ýazylyşyga howlugyň!

  Dowamyny okamak

 • Fransuz Institutynda grammatika kružogy

  Eger-de siz grammatikada kynçylyk çekýän bolsaňyz ýa-da ony gaýtalamak we täze bir zatlar öwrenmek isleýän bolsaňyz bu kružok siziň üçin.

  Her Anna güni sagat 18.30-den 20.00 çenli, Türkmenistanyň Fransuz Institutynda halypa mugallym Leýla Mukaşewna grammatika kružogyny alyp barýar. Her sapak üçin ýörite grammatiki tema saýlanar. Ilkinji sapak 16-njy fewralda sagat 18.30 “çalyşmalar we onuň görnüşleri” ady bilen geçdi.

  Ýakynda siziň üçin fransuz grammatikasynyň yekeje syry hem galmaz.

  Bu kružoga giriş tölegsiz.
  (Kursa gatmaýanlar Fransuz Institutyň mediatekasyna ýazylmaly)

  Dowamyny okamak

 • Fransuz dili kurslarynyň täze gyşky sessiýasyna ýazylmaga howlugyň!

  Siz fransuz dilini öwrenmegi ýa-da fransuz dili başarnyklaryňyzy ösdürmek isleýärsiňizmi?
  Eger şeýle bolsa, fransuz dili kurslarynyň indiki sessiýasyna ýazylmak üçin Merkezimize gelip bilersiňiz
  Kurslaryň täze sessiýasy 2-nji ýanwarda başlanýar we 24-nji marta çenli 3 aý dowam edýär.

  Dowamyny okamak

 • Fransuz dilini öwrenmek isleýärsiňizmi ?

  Fransuz dilini öwrenmek isleseňiz, Türkmenistanyň Fransuz medeni merkezine, bize, ýuz tutuň, 2014-nji ýylyň ýanwar aýynyň 6-na başlaýan fransuz dili kurslarynyň 2-nji sessiýasy üçin

  Dowamyny okamak

 • Türkmenistandaky Fransuz Institutyna fransuz dilini öwrenmäge geliň !

  Siz fransuz dilini öwrenmegi ýa-da fransuz dilini bilişiňizi gowulandyrmak isleýärsiňizmi ? ? Eger şeýle bolsa, fransuz dili kurslarynyň indiki sessiýasyna ýazylyp 1-nji sentýabrda Institutymyza bize geliň.

  Dowamyny okamak

Sahypanyň ýokarysy