Mediateka

 • 2018-nji ýyly 2017-nji ýylyň iň oňat kitaby bilen başlaň

  Her ýyl güýz aýlary geçirilýän in oňat edebi eserlere baýrak gowşurylyş dabarasy fransuz medeni durmuşynda sabyrsyzlyk bilen garaşylýan pursatlaryň biri. Olaryň içinde “Médicis”, “Renaudot”, “Fémina” we “Interallié” baýraklaryny sanap geçseň bolýa, esasanam “Goncourt” baýragy. 1903-nji ýylda döredilen bu baýrak fransuz dilinde ýazylan “iň oňat fantaziýa proza eserine” gowşurylýar.

  "Bu ýyl ol Erik Wýuarda “Gün tertibi” atly eseri üçin gowşuryldy

  Ikinji Jahan urşy barada ençeme eserler ýazyldy. Erik Wýuard öz kitabynda urşa sebäp bolan we XX asyryň iň pajygaly hadysasyna sebäp bolan birnäçe wakalary beýan edýär. 1968-nji ýylda Lionda dünýä inen bu ýazyjy köplenç taryhy wakalar barada ýazýar. Öňki eserlerinde ol kolonizasiýa (Kongo), fransuz rewolýusiýasy (14-nji iýul) ya-da Birinji Jahan urşy (Günbatar üçin söweş) temalaryny gozgapdy.

  Siz Türkmenistandaky Fransuz Institutynyň kitaphanasynda 2017-nji ýylda “Goncourt” baýragyna eýe bolan “Gün tertibi” atly kitaby okap bilersiňiz.

  Dowamyny okamak

 • Mediateka

  Fransuz Institutynyň mediatekasynda 4000 sany edebi eserlerden, 205 sany disklerden, 1000 sany dokumental we fantastika žanrly filmlerden hem-de 15 sany dürli fransuz žurnallaryndan peýdalanmak bolar. Şeýle-de (...)

  Dowamyny okamak

Sahypanyň ýokarysy