Medeni täzelikler

Her aýda Türkmenistandaky Fransuz Institutynda we onuň daşynda gurnalýan dürli çäreleri hödürleýär: kino kluby, stolyň üstündäki oýunlar, fransuzlar bilen tegelek stollar, şäheriň daşyna gezelençler, karaoke kružogy, žurnalistika, (...)
 • Sişenbe gününiň ilkinji myhmany - 1-nji maý

  Türkmenistandaky Fransuz Instituty sizi 1-nji maýda sagat 18.30-da Sişenbe agşamynyň duşuşygyna çagyrýar.

  Bu agşamyň myhmany Ýohan Martin-Kiari. Türkmenistanda ol ýurtdaky ilkinji TurkmenAlemi 52°E emeli hemrasy bilen işleýär.

  Ol bizi dogduk meni kenarýaka Alp regiony we Nisa şäheri bilen tanyşdyrar. Ol bize bu Ortaýer deňziniň kenarýaka şäheri, Kot d’Azuryň roman, italýan, fransuz merjeni bolan bu şäheriň taryhy we aýratynlyklary barada gürrüň berer.

  Dowamyny okamak

 • Sişenbe gününiň myhmany - 20-nji mart

  Mart aýynda Frankofoniýa baýramynyň çäginde biz ýörite siziň üçin ikinji sapar Sişenbe gününiň myhmanyny çagyrýarys. Duşuşyk 20-nji martda sagat 18.30-da.

  Raşid Mesbah Marokkaly frankofon. Ol Türkmenistanda eýýäm 7 üyl bäri ýaşaýar we Oguzkent otelinde ýerine ýetiriji direktor bolup işleýär. Ol biz Marokko we Fese şäheri barada gürrüň berer.

  Siz bu ýurduň bay medeniýeti we däp-dessurlary bilen tanyşmak isleýärsiňizmi? “Tajin” we “kuskusyň” nähili tapawudynyň bardygyny bilýärsiňizmi? Ýa-da “fantazia” we “amazige” sözleriniň name many aňladýanyny bilýärsiňizmi? 20-nji martda duşuşyga gatnaşyň we Raşid Mesbah bilen gürrüňdeş boluň.

  Dowamyny okamak

 • Sişenbe gününiň myhmany - 6-njy mart

  Türkmenistandaky Fransuz Instituty sizi 6-njy martda sagat 18.30-de sişenbe gününiň duşuşygyna çagyrýar.

  Bu Sişenbäniň myhmany Rodolf Arlandis. Ol Türkmenistanda 4 ýyl bäri işleýär. Ol ilki Fransiýanyň konsuly bolup işledi, soňra Ilçiniň orunbasary wezipesine bellendi. Ol Fransiýada wagty Basklaryň ýurdunda ýaşaýar.

  Ol bizi bu ajaýyp region bilen, onuň diýseň baý we üýtgeşik medeniýeti bilen tanyşdyrar.
  Siz Baýonne baýramçylygy bilen tanyşmak isleýärsiňizmi? Bask diliniň syrlaryny açmak ýa-da bask tagamlary bilen tanyşmak isleýärsiňizmi? Onda, Rodolf Arlandis bilen duşuşyga geliň!

  Giriş tölegsiz. Duşuşyk fransuz dilinde geçer.

  Dowamyny okamak

 • Sişenbe gününiň ilkinji myhmany

  Fewral aýynyň ilkinji sişenbe güni, Türkmenistandaky Fransuz Instituty Fransuz ýa-da fransuz dilinde gürleýän myhman bilen duşuşyk geçirýär.

  Fransuz Institutyň kollektiwi sizi 6-njy martda geçiriljek ilkinji duşuşyga çagyrýar.

  Biziň ilkinji myhmanymyz Aleksandr Faru. Asly Awinýonly bu fransuz myhman Winçi kompaniýasynyň Türkmenistandaky wekili we ol 2012-nji ýylda bu ýurda Ministrler Kabinetiniň we Prezidentiň köşgüniň seýilgähiniň gurluşygyna gatnaşmak üçin gelipdi.

  Aleksandr Faru biz bilen öz iş tejribesini, Türkmenistan we teatr festiwaly bilen tanymal bolan Awinýon şäheri baradaky pikirlerini paýlaşar.

  Myhmanymyz bile söhbetdeş bolmaga we oňa sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyzy bermäge çagyrýarys. Duşuşyk fransuz dilinde geçer.

  Dowamyny okamak

 • «Gender deňligi» atly gürrüňdeşlik agşamy

  2018-nji ýylyň 24-nji ýanwrynda Fransuz Institutynda «Aýal erkek deňligi» atly gürrüňdeşlik agşamy geçirildi.
  Institutyň direktory tarapyndan gurnalan bu duşuşyga Türkmenistanyň Fransiýadaky ilçisi Fransua Delaus, Buig mekdebiniň mugallymy Silwi Roben bilen bilelikde 40 golay diňleýji gatnaşdy.
  Duşuşygyň başynda, “Deňlik” termininiň aňladýan manysy we onuň aýal erkek gatnaşygyndaky orny barada pikir alyşyldy. Gürrüňdeşlikde esasan gender stereotipleri we olaryň biziň gündelik durmuşymyzdaky orny barada pikir alyşyldy. Diňleýjiler öz pikirleri bilen paýlaşdylar we bular barada mysallar getirdiler.
  Duşuşygyň ikinji ýarymynda, gender düşünjesiniň birnäçe ugurlardaky orny barada gürrüň edildi. Meselem, iş sferasy (aýlyk, hünär derejesi) bilen baglanyşykly meseleler, syýasy meseleler, maşgala meseleleri (öý işlerini paýlaşmak, çagalaryň terbiýesi).
  Mysal getirilen meseleler barada diňleýjiler Fransiýa bilen Türkmenistanyň gündelik durmuşyny deňeşdirmek arkaly pikirlerini paýlaşdylar.

  Dowamyny okamak

 • Baýramlar golaýlaýar!!!!

  Täze ýyl baýramy batly gadamlar bilen ýetip gelýär we Fransuz Instituty muňa höwesli taýýarlanýar.

  Çagalar täze ýyl arçamyzy we Institutyň otaglaryny öz çeken suratlary bilen hem-de kagyzdan ýasan garyň şekiljiklei bilen bezediler.

  Mugallymlar okuwçylary bilen Institutda geçiriljek baýramçylyk üçin goşgular, aýdymlar we kiçi sahnalary bilen ulydan taýýarlyk görýärler.

  Dowamyny okamak

 • Kinoklub

  Siz fransuz filmlerini halaýarňyzmy?
  Her aýyň ikinji şenbe güni Türkmenistandaky Fransuz Instituty sagat 15-de fransuz dilinde filmleri hödürleýär.
  Birinji görkezilişde 16-njy dekabrda sagat 15-de Aleksandr Koffryň (...)

  Dowamyny okamak

 • Aşgabatda 4-nji noýabrda gurnalan fransuz pianistleriniň konserdiniň üstünligi

  4-nji noýabrda, Aşgabat şäherinde, Magtymguly teatrynyň dabaralar zalynda fransuz pianistleriniň konserdi geçdi. Bu konsert Türkmenistanyň Medeniyet ministrliginiň goldamagynda Fransiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy et Fransuz Instituty tarapyndan gurnaldy. Airbus, Total guramalarynyň hemaýatkärliginde gurnalan bu konsert Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 26 ýyllygyna bagyşlanyp geçirildi.

  Fransuz pianistleri Maksim Zekkini we Dawid Bismut ilki ýekelikde, soňra bilelikde bir saz guralynda fransuz we rus kompozitorlarynyň eserlerini ussatlyk bilen ýerine ýetirdiler. Fransuz pianistleriniň konserti türkmen soprano ýerine ýetirijisi Bahar Durdyýewa bilen dowam etdi. Ol fransuz ussatlary bilen bilelikde Nury Halmamedowyň söýgi eserini, şeýle hem Edit Piafyň « La vie en rose » aýdymyny ýerine ýetirdi.

  Konserde gatnaşan ildeşlerimiz Maksim Zekkinini we Dawid Bismudy el çarpyşmalar bieln garşy aldylar, olar bilen giregeler zalynda ýadygärlik surata düşdiler.

  Dowamyny okamak

 • A piano concerto in four hands, November 4, Ashgabat

  On Saturday, November 4, 2017 the French Embassy and the French Institute in Turkmenistan will jointly organize a piano concerto in four hands to mark the 26th, th anniversary of the Independence of Turkmenistan.

  The program of the concert, which will be given by two French pianists, Mr. Maxim Zekini and Mr. David Bismuth, will be as follows:

  Alexander Scriabin: Prelude and Nocturne opus 9
  Pierre Sancan: Romantic whim
  Camille Saint-Saëne: Allegro Appassionato
  Claude Debussy: Moonlight
  Charles-Valentin-Alлan: Prayers
  Nikolai Rimsky-Korsakov: Excerpts from Scheherazade

  The concert, sponsored by groups Total and Airbus, will begin at 7.00 PM at the Magtymguly National Musical and Dramatic Arts Theatre (Görögli Avenue, Ashgabat).

  Free entrance.

  Dowamyny okamak

Sahypanyň ýokarysy