Spektakllar/ Sergiler

 • Witaliý Çaryýewiň Türkmenistanyň fransuz institutyndady sergisiniň açylyş dabarasy

  14-nji oktýabrda Türkmenistanyň fransuz institutynda « türkmen suratkeşi Witaliý Çaryýewiň Pariž we Lotaringiýanyň arasynda – syýahat suratlary » atly, suratkeşiň gatnaşmagynda, serginiň açylyş dabarasy boldy.
  Galamda, tuşd a ýa-da sanginada çekilen bu suratlar dünýäde belli Wersal, Notr-Dam ybadathanasy, Eýfel başnýasy ýaly fransuz ýadygärliklerini, şeýle hem Mes ybadathanasy ýa-da gurban bolanlaryň Möz ýadygärligi ýaly has tanalmaýan ýerleri, şäher we oba gündelik peýzažlaryny hem görkezýär.
  Institutyň howlusy çäräniň şanyna Fransiýanyň reňkleri bilen bezelip, dostlukly ýagdaýda, ýüzlerçe adamlar çakylygy kabul edip, sergide goýulan suratlary görüp bildiler.
  Görmäge gelen adamlar suratkeşiň geçen, Pariž welaýatyndan (sergi zaly) Fransiýanyň gündogaryna (terras) syýahat ýoluny, iki aýratyn ýerde goýulan suratlary görüp, gaýtaladylar.
  Sergini görenlerinden soňra, adamlar, fransuz sazynyň ýaňlanmagynda, şampandan we biziň La Tartine partnýorymyzyň hödür kereminden dadyp, özlerinde galan täsirler barada pikir alyşdylar. Sergini görmäge entek mümkinçiligi bolmadyklar üçin, sergi Türkmenistanyň fransuz institutynda 28-nji oktýabra çenli, duşenbeden şenbe aralykda, sagat 09:00-dan 19:00 aralykda açykdyr.

  Dowamyny okamak

 • Türkmen suratkeşi Pariž we Lotaringiň arasynda - syýahat suratlary

  2017-nji ýylyň tomusynda, türkmen suratkeşi Witaliý Çaryýew Fransiýa birinji gezek, Parižden Lotaringiýa, ýurduň gündogaryna gitdi.
  Ol aňyrdan galamda, ruçkada, akwarelde ýa-da sangwinada çekilen birnäçe suratlary, esasanam, erkin el bilen çekilenleri getirdi. Bu suratlarda suratkeşiň has tanalmaýan ýerlere (Mes ybadathanasy, Möz obasy), belli ýadygärliklere, Fransiýanyň simwollaryna (Notr-Dam ybadathanasy, Eýfel başnýasy, Wersal) bolan hususy garaýşyny görüp bolýar.
  Türkmenistanyň fransuz instituty 2017-nji ýylyň 14-nji we 28-nji oktýabr aralygynda bu syýahat suratlarynyň sergisini geçirýär.
  Fransuz instituty sizi sergä çagyrýanyna şatdyr. Serginiň açylyşy 14-nji oktýabrda sagat 15 :00-da suratkeşiň gatnaşmagynda açylyp, soňra kokteýl bilen dowam eder.

  Dowamyny okamak

Sahypanyň ýokarysy