Täzelikler

 • Sişenbe gününiň ilkinji myhmany

  Fewral aýynyň ilkinji sişenbe güni, Türkmenistandaky Fransuz Instituty Fransuz ýa-da fransuz dilinde gürleýän myhman bilen duşuşyk geçirýär.

  Fransuz Institutyň kollektiwi sizi 6-njy martda geçiriljek ilkinji duşuşyga çagyrýar.

  Biziň ilkinji myhmanymyz Aleksandr Faru. Asly Awinýonly bu fransuz myhman Winçi kompaniýasynyň Türkmenistandaky wekili we ol 2012-nji ýylda bu ýurda Ministrler Kabinetiniň we Prezidentiň köşgüniň seýilgähiniň gurluşygyna gatnaşmak üçin gelipdi.

  Aleksandr Faru biz bilen öz iş tejribesini, Türkmenistan we teatr festiwaly bilen tanymal bolan Awinýon şäheri baradaky pikirlerini paýlaşar.

  Myhmanymyz bile söhbetdeş bolmaga we oňa sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyzy bermäge çagyrýarys. Duşuşyk fransuz dilinde geçer.

  Dowamyny okamak

 • «Gender deňligi» atly gürrüňdeşlik agşamy

  2018-nji ýylyň 24-nji ýanwrynda Fransuz Institutynda «Aýal erkek deňligi» atly gürrüňdeşlik agşamy geçirildi.
  Institutyň direktory tarapyndan gurnalan bu duşuşyga Türkmenistanyň Fransiýadaky ilçisi Fransua Delaus, Buig mekdebiniň mugallymy Silwi Roben bilen bilelikde 40 golay diňleýji gatnaşdy.
  Duşuşygyň başynda, “Deňlik” termininiň aňladýan manysy we onuň aýal erkek gatnaşygyndaky orny barada pikir alyşyldy. Gürrüňdeşlikde esasan gender stereotipleri we olaryň biziň gündelik durmuşymyzdaky orny barada pikir alyşyldy. Diňleýjiler öz pikirleri bilen paýlaşdylar we bular barada mysallar getirdiler.
  Duşuşygyň ikinji ýarymynda, gender düşünjesiniň birnäçe ugurlardaky orny barada gürrüň edildi. Meselem, iş sferasy (aýlyk, hünär derejesi) bilen baglanyşykly meseleler, syýasy meseleler, maşgala meseleleri (öý işlerini paýlaşmak, çagalaryň terbiýesi).
  Mysal getirilen meseleler barada diňleýjiler Fransiýa bilen Türkmenistanyň gündelik durmuşyny deňeşdirmek arkaly pikirlerini paýlaşdylar.

  Dowamyny okamak

 • Baýramlar golaýlaýar!!!!

  Täze ýyl baýramy batly gadamlar bilen ýetip gelýär we Fransuz Instituty muňa höwesli taýýarlanýar.

  Çagalar täze ýyl arçamyzy we Institutyň otaglaryny öz çeken suratlary bilen hem-de kagyzdan ýasan garyň şekiljiklei bilen bezediler.

  Mugallymlar okuwçylary bilen Institutda geçiriljek baýramçylyk üçin goşgular, aýdymlar we kiçi sahnalary bilen ulydan taýýarlyk görýärler.

  Dowamyny okamak

 • Kinoklub

  Siz fransuz filmlerini halaýarňyzmy?
  Her aýyň ikinji şenbe güni Türkmenistandaky Fransuz Instituty sagat 15-de fransuz dilinde filmleri hödürleýär.
  Birinji görkezilişde 16-njy dekabrda sagat 15-de Aleksandr Koffryň (...)

  Dowamyny okamak

 • Gürrüňdeşlik agşamy

  Siz fransuz dilinde erkin gürlemek isleýärsiňizmi? Siz alan bilimiňizi tejribe arkaly ösdürmek isleýärsiňizmi? Siz fransuz mugallymlary bilen gürleşmek we pikir alyşmak isleýärsiňizmi?

  Onda, biziň gürrüňdeşlik agşamymyza gatnaşmaga geliň

  Hepdäniň penşenbe güni sagat 18.30-19.30 aralygynda Türkmenistandaky Fransuz Instituty sizi gürrüňdeşlik sapaklaryna çagyrýar.

  Bu gürrüňdeşlik agşamlaryny Ann we Silwi alyp bararlar.

  Ilkinji gürrüňdeşlik agşamy 30-njy noýabrda sagat 18.30-da başlaýar.!

  giriş tölegsiz
  (Institutyň talyplary we mediatekamyzyň agzalary üçin)

  Dowamyny okamak

Sahypanyň ýokarysy