Täzelikler

 • Synaglara taýýarlaýyş sapaklary

  Bu ýyl bizde täzelik, Türkmenistandaky Fransuz Instituty DELF-DALF synaglaryna taýýarlaýyş sapaklary hödürleýär.

  Duşenbede Anna çenli, synaglardan öňki iki hepdäniň dowamynda boljak bu kurslar sizi ýörite sapaklar arkaly synaglara taýýarlanmaga mümkinçilik berer.

  Diplomy gazanmak üçin mümkinçiligi elden bermäň !

  Habarlaşmak üçin 207-08-60.

  Haçan ?
  2-15 iýul aralygy.
  - 20 sagat ulular üçin
  - 15 sagat okuwçylar üçin

  Dowamyny okamak

 • Fransuz diliniň DELF we DALF synaglary

  Türkmenistandaky Fransuz Instituty size 16-njy iýuldan başlap bir hepdäň dowamynda DELF we DALF synaglaryny tabşyrmaga mümkinçilik berýär.

  A1 derejeden C1 dereja çenli, ulular üçin we okuwçylar üçin ýöriteleşdirilen, DELF we DALF synaglary size fransuz dili derejäňizi barlamaga we Fransiýanyň Bilim Ministrligi tarapyndan berilýän diplomy almaga mümkinçilik beryär. Bu diplom size Fransiýada okamak ýa-da işlemek isleseňiz, ýa-da öz bilim derejäňizi tassyklatmak isleseňiz, peýdaly bolup biler.

  6-njy iýula çenli dowam edýän ýazylyşyk ýa-da goşmaça maglumat üçin 27-08-60 nomere Duşenbeden Anna çenli sagat 15.00-19.00 aralygynda jan edip bilersiňiz.

  Dowamyny okamak

 • Fransuz diliniň tomusky intensiw kurslary

  Tomus geldi ! Pursatdan peýdalanyp fransuz dilini öwreniň !

  Fransuz diliniň tomusky intensiw kurslary 2-nji iýulda başlanar we ýazylyşmaga howlugyň !

  Dowamyny okamak

 • Fransuz Institutynda grammatika kružogy

  Eger-de siz grammatikada kynçylyk çekýän bolsaňyz ýa-da ony gaýtalamak we täze bir zatlar öwrenmek isleýän bolsaňyz bu kružok siziň üçin.

  Her Anna güni sagat 18.30-den 20.00 çenli, Türkmenistanyň Fransuz Institutynda halypa mugallym Leýla Mukaşewna grammatika kružogyny alyp barýar. Her sapak üçin ýörite grammatiki tema saýlanar. Ilkinji sapak 16-njy fewralda sagat 18.30 “çalyşmalar we onuň görnüşleri” ady bilen geçdi.

  Ýakynda siziň üçin fransuz grammatikasynyň yekeje syry hem galmaz.

  Bu kružoga giriş tölegsiz.
  (Kursa gatmaýanlar Fransuz Institutyň mediatekasyna ýazylmaly)

  Dowamyny okamak

 • Gürrüňdeşlik agşamy

  Siz fransuz dilinde erkin gürlemek isleýärsiňizmi? Siz alan bilimiňizi tejribe arkaly ösdürmek isleýärsiňizmi? Siz fransuz mugallymlary bilen gürleşmek we pikir alyşmak isleýärsiňizmi?

  Onda, biziň gürrüňdeşlik agşamymyza gatnaşmaga geliň

  Hepdäniň penşenbe güni sagat 18.30-19.30 aralygynda Türkmenistandaky Fransuz Instituty sizi gürrüňdeşlik sapaklaryna çagyrýar.

  Bu gürrüňdeşlik agşamlaryny Ann we Silwi alyp bararlar.

  Ilkinji gürrüňdeşlik agşamy 30-njy noýabrda sagat 18.30-da başlaýar.!

  giriş tölegsiz
  (Institutyň talyplary we mediatekamyzyň agzalary üçin)

  Dowamyny okamak

Sahypanyň ýokarysy