• Aşgabatda 4-nji noýabrda gurnalan fransuz pianistleriniň konserdiniň (...)

  13 noýabr 2017

  Aşgabatda 4-nji noýabrda gurnalan fransuz pianistleriniň (...)

  4-nji noýabrda, Aşgabat şäherinde, Magtymguly teatrynyň dabaralar zalynda fransuz pianistleriniň konserdi geçdi. Bu konsert Türkmenistanyň Medeniyet ministrliginiň goldamagynda Fransiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy et Fransuz Instituty tarapyndan gurnaldy. Airbus, Total guramalarynyň hemaýatkärliginde gurnalan bu konsert Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 26 ýyllygyna bagyşlanyp geçirildi.
  Fransuz pianistleri (...)

  Tazelikler

  • Baýramlar golaýlaýar!!!!

   21 dekabr 2017

   Baýramlar golaýlaýar!!!!

   Täze ýyl baýramy batly gadamlar bilen ýetip gelýär we Fransuz Instituty muňa höwesli taýýarlanýar.
   Çagalar täze ýyl arçamyzy we Institutyň otaglaryny öz çeken suratlary bilen hem-de kagyzdan ýasan garyň şekiljiklei bilen bezediler. (...)

   [Okamak...]
  • Kinoklub

   15 dekabr 2017

   Kinoklub

   Siz fransuz filmlerini halaýarňyzmy?
   Her aýyň ikinji şenbe güni Türkmenistandaky Fransuz Instituty sagat 15-de fransuz dilinde filmleri hödürleýär.
   Birinji görkezilişde 16-njy dekabrda sagat 15-de Aleksandr Koffryň "Aýazbaba" atly (...)

   [Okamak...]
  • Fransuz dili kurslarynyň täze gyşky sessiýasyna ýazylmaga howlugyň!

   15 dekabr 2017

   Fransuz dili kurslarynyň täze gyşky sessiýasyna ýazylmaga howlugyň!

   Siz fransuz dilini öwrenmegi ýa-da fransuz dili başarnyklaryňyzy ösdürmek isleýärsiňizmi?
   Eger şeýle bolsa, fransuz dili kurslarynyň indiki sessiýasyna ýazylmak üçin Merkezimize gelip bilersiňiz
   Kurslaryň täze sessiýasy 2-nji ýanwarda (...)

   [Okamak...]

  Fransiýa Türkmenistanda

  Kartany ulaltmak