Baýramlar golaýlaýar!!!! [fr] [ru]

Täze ýyl baýramy batly gadamlar bilen ýetip gelýär we Fransuz Instituty muňa höwesli taýýarlanýar.

Çagalar täze ýyl arçamyzy we Institutyň otaglaryny öz çeken suratlary bilen hem-de kagyzdan ýasan garyň şekiljiklei bilen bezediler.

Mugallymlar okuwçylary bilen Institutda geçiriljek baýramçylyk üçin goşgular, aýdymlar we kiçi sahnalary bilen ulydan taýýarlyk görýärler.

JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG

Çap edilen 16/03/2018

Sahypanyň ýokarysy