Fransiýa bilen tanyşmak

Siz Fransiýa bilen tanyşyp bilersiňiz. Fransiýa köptaraply syýahatçylyk ugry bolmak bilen bir hatarda ol beýleki Ýewropa ugurlaryndan özüniň ýerli aýratynlyklary we tebigaty bilen tapawutlanýar: kenarlar, daglar, şäherler, obalar we deňiz aňyrsyndaky territoriýalar.

Bu köpugurlylyk we hödürlenýän şertler (ulag, myhmanhanalar, gurnalýan çäreler, naharlar) hemme islegleri kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Medeni we çeperçilik teklipleriň täsirligi (modanyň, bezegiň, festiwalyň paýtagty we ş.m.), özüniň taryhy mirasynyň baýlygy we fransuzça ýaşamak sungaty (gastronomiýa we çakyr turizmi) Fransiýa syýahatçylyk ugrynyň nusgalyk aýratynlyklary bolup durýarlar we ony tanatmaga ýardam berýarler.

Fransiýada uly halkara çäreler yzygiderli geçirilýär.

Fransiýanyň resmi syýahatçylyk internet sahypasy France.fr Size Fransiýa syýahatyňyzy guramakda ýardam berer.

Dernière mise à jour le : 22 mai 2019