Fransiýanyň ýerli başlyklygynda Ýewropa Bileleşiginiň Aşgabatdaky missiýa başlyklarynyň ýygnagy (2017-nji ýylyň 24-nji ýanwary) [fr] [ru]

2017-nji ýylyň birinji çärýeginde Türkmenistanda wekilçiligi ýok Malta üçin biziň ýurdumyzyň Ýewropa Bileleşigine ýerli başlyklyk etmeginiň çäklerinde Aşgabatdaky Ýewropa Bileleşiginiň agza döwletleriniň Ilçileri we Ýewropa Bileleşiginiň Aragatnaşyk býurosynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirijisi sişenbe güni, 24-nji ýanwarda Fransiýanyň rezidensiýasynda duşuşdylar. Ýurtda ýaşaýan alty sany missiýa başlyklar bu ýygnaga gatnaşýan ýurtda ýaşamaýan Awstriýaly öz kärdeşini, Astanada ýaşaýan Ilçi Gerhard Sailleri görenlerine şat boldular. Ýygnak missiýa başlyklaryna geljek ýylda Ýewropa Bileleşigi bilen Türkmenistanyň gatnaşyklarynyň ösmeginiň perspektiwalaryny ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik berdi.

JPEG
JPEG

Çap edilen 29/08/2017

Sahypanyň ýokarysy