Fransuz dili kurslarynyň täze gyşky sessiýasyna ýazylmaga howlugyň! [fr] [ru]

Siz fransuz dilini öwrenmegi ýa-da fransuz dili başarnyklaryňyzy ösdürmek isleýärsiňizmi?

Eger şeýle bolsa, fransuz dili kurslarynyň indiki sessiýasyna ýazylmak üçin Merkezimize gelip bilersiňiz

Kurslaryň täze sessiýasy 2-nji ýanwarda başlanýar we 24-nji marta çenli 3 aý dowam edýär.

Biziň hödürleýän kurslarymyzyň içinde siz hökmany ýagdaýda özüňize dogry gelýän iň başlangyç kusrlardan kämilleşirilen kurslary, 3 ýaşdan başlap çagalar üçin şeýle-de ulylar üçin hödürlenýän dil kurslaryny saýlap bilersiňiz.

Biz bilen fransuz dilini öwrenip, siz biziň kitaphanamyzdan we onuň kitap, DVD we CD disk kolleksiýalaryndan peýdalanyp bilersiňiz, olardan peýdalanmak bilen siz fransuz medeniýetini öwrenersiňiz. Şeýle hem, Institutda gurnalýan medeni çärelere, ýagny gürrüňdeşlik agşamlaryna, kinokluba, çeperçilik kružoklaryna, sergilere, konferensiýalar we beýleki festiwallara gatnaşmaga mümkinçilik gazanarsyňyz.

Maglumat üçin:
Tel. : 27 08 60
Elektron adres : ift.secretaire@gmail.com
Aşgabat, 744000 Torgowaýa koçesi 1/12

Ýazylyşyk: Duşenbe, çarşenbe, anna 15.00 - 19.00, sişenbe, penşenbe 09.00- 13.00.

Bize goşulyň:
www.facebook.com/institutfrancaistu...
vk.com/institutfrancaisduturkmenistan
https://ok.ru/

Çap edilen 16/03/2018

Sahypanyň ýokarysy