Fransuz dili kurslarynyň täze sessiýasy [fr] [ru]

Siz fransuz dilini öwrenmegi ýa-da fransuz dili başarnyklaryňyzy ösdürmek isleýärsiňizmi? Eger şeýle bolsa, fransuz dili kurslarynyň indiki sessiýasyna ýazylyp 7-nji martda Merkezimize gelip bilersiňiz.
Ýazylyşyk: 2016-nji ýylyň 22-nji fewralyndan 11-nji marta çenli.

Türkmenistandaky Fransuz Institutynda, biziň ýerli we fransuz milletli fransuz dili mugallymlardan düzülen toparymyz döwrebap okuw kitaplarynyň we dürli pedagogik gollanmalaryň kömegi bilen sizi okatmak maksady bilen size garaşýar. Biziň ähli sapaklarymyz Umumy ýewropa diller dereje sistemasyna gabat gelýär. Olar A1 başlangyç derejesinden ýokary C1 derejesine çenli dowam edýär.

Hepde-de 2 gezek 1,5 sagatdan ulular üçin sapaklar, şeýlede hepde-de 3 gezekden çagalar üçin bir sagatlyk sapaklary hödürleýäris.

Şeýle hem biz isleg bildirýänler üçin, öz klaslarmyzda ýa-da öýde indiwidual ýa-da kiçi toparlardaky sapaklary hödürleýäris.

Biz (3-6 ýaş) has kiçi ýaşly çagalary hem kabul edýäris, hepde-de bir gezekden, fransuz dilinde başlangyç sapak oýunlary.

Biz bilen fransuz dilini öwrenip, siz biziň kitaphanamyzdan we onuň kitap, DVD we CD disk kolleksiýalaryndan peýdalanyp bilersiňiz, olardan peýdalanmak bilen siz fransuz medeniýetini öwrenersiňiz. Şeýle hem size Internetden peýdalanmaga mümkinçilikler döredilýär.

Ýylyň soňunda, ähli talyplar diplomlary Fransiýanyň Ýokary we milli bilim Ministrligi tarapyndan tassyklanan resmi synaglary (TCF, Delf we Dalf) tabşyrmaga mümkinçilik alýarlar.

JPEG

HABARLAŞMAK ÜÇIN:
Aşgabat, 744000m Torgowaýa koçesi 1/12
Tel: 27 08 60 / 27 12 03 / 27 12 04
Elektron adresimiz: ift.secretaire@gmail.com

ÝAZYLYŞYK:
Duşenbeden Anna çenli: sagat 15.00-19.00

Çap edilen 29/08/2016

Sahypanyň ýokarysy