Giriş [fr]

Diplomatik gatnaşyklar Fransiýa bilen Türkmenistanyň arasynda 1992-nji ýylyň 6-njy martynda ýola goýuldy.
Türkmenistanda wekilhana açmaklyk karary 1994-nji ýylyň aprelinde Prezident Mitteranyň Aşgabada sapary wagtynda tassyklandy. Wekilhana 1999-njy ýylda Ilçihana derejesine ýetirildi.
2007-nji ýylda täze Prezidentiň geçmegi iki taraplaýyn gatnaşyklaryň täzeden janlanmagyna we birnäçe pudaklardaky biziň hyzmatdaşlygymyzy berkitmäge ýardam etdi, muňa 2010-njy ýylyň 1-nji we 2-nji fewralyndaky Türkmenistanyň Prezidentiniň Fransiýa resmi sapary şaýatlyk edýär.

Çap edilen 01/08/2012

Sahypanyň ýokarysy