Iki taraplaýyn ykdysady gatnaşyklar [fr]

Birnäçe fransuz kärhanalarynyň üştünlikli işlemegi netijesinde Merkezi Aziýada Türkmenistan biziň, Gazagystandan soňky, sowda boýunça ikinji ýerde durýan partnýorymyzdyr.

On bäşe barabar fransuz kärhanalary bu ýurtda işleýär.

2004-nji ýyldan bäri haryt aýlanyşynyň umumy möçberi ýokarlanýar, bu 2008-nji ýyldan bäri örän ýokary derejede ösýär. Bu ýurtdan göni gaz almamyzyň gowşaklygy we biziň eksportlarymyzyň mukdary hasaba alnanda söwda balansynyň saldosy esasanam Fransiýa üçin artykmaçdyr.

Biziň eksportlarymyzyň ýokarlandyrma potensiýaly örän uludyr, mysal üçin 2007-nji 2009-njy ýyllar aralygynda ol 4 esse artdy.

Çap edilen 04/08/2015

Sahypanyň ýokarysy