Kann - Aşgabat, maý aýynyň kino festiwaly [fr] [ru]

Her ýylyň maý aýynda meşhur halkara Kann festiwaly geçirilýär. Bu ýyl, 8-19-njy maý aralygynda, deňizýaka şäherinde Dünýä kino birleşmesiniň wajyp wakasyna öwrülen bu festiwalyň 71-nji tapgyry geçirilýär. Iki hepdäniň dowamynda, Kann we onuň kenary, Festiwallar köşgi, Paradlar münberi, Gyzyl halydan geçýän halkara ýyldyzlar we Palma şahasy baýragynyň gowşurylyş dabarasy bütin dünýäniň ünsüni özüne çeker.

Maý aýynda, Aşgabat şäherinde hem Kino festiwaly gurnalýar. 11-13-nji maý aralygynda “Aşgabat” kinoteatrynda gurnaljak Ýewropa kinolarynyň günlerinde ýewropa ýurtlarynyň (Awstriýa, Şwesiýa, Estoniýa, Fransiýa... ) häzirkizaman kinolarynyň dürli žanrlary (dokumental film, multfilm, drama, komediýa) halka ýetiriler.

Giriş tölegsiz we filmler ýewropa dillerinde rus subtitleri bilen görkeziler.

Ýatlamalar

Festiwal üçin hödür edilen fransuz filmi “Ýatlamalar”. Ol 2014-nji ýylda Žan-Pol Ruw tarapyndan ekrana çykaryldy. Ol Dawid Foenkinesiň ady bir eseriniň esasynda düşürilen.

Ol 12-nji maýda şenbe güni sagat 19.00-da Aşgabat kinoteatrynda görkeziler. Giriş tölegsiz.

Roman, 23 ýaşynda, ol ýazyjy bolmak isleýär, ýöne öz ýoluny tapmakda kynçylyk çekýär. Onuň kakasy Mişel, 62 ýaşynda, özi boýun almasada, onuň ýaňy-ýakynda hormatly dynç alyşa çykmagy onuň bütin durmuşyny özgerdyär. Onuň enesi Madelen 85 ýaşynda. Haçanda ol garrylar öýüne ýerleşdirilende, ol özünden bu garrylaryň arasynda näme işleýändigini soraýar. Bir gün ol ýitip gidýär....

Film fransuz dilinde rus subtitleri bilen görkeziler.

Çap edilen 30/06/2018

Sahypanyň ýokarysy