Konsullyk bölüminiň roly we funksiýalary

Habarlaşyp bilersiňiz :
Jenap Konsul

Elektron adresi : admin-francais.achgabat-amba@diplomatie.gouv.fr

Tel. : (993 12) 36 35 50

Konsullyk bölümi ýerli kanunçylygyň we özüniň ugur alýan kanunçylygynyň hem-de fransuz tertipnamasynyň çäklerinde daşary häkimiýetler bilen baglanyşykly ýagdaýlarda goraýan ýurtdaky fransuzlara jogapkärdir.

Mundan başgada, ol ýurtdaky fransuzlar bilen baglanyşykly dürli işleri ýerine ýetirýär :

* wagtlaýyn ýaşaýan fransuzlary registrasiýa etme ;

* Ilçiniň raýat ýagdaýlary namalary ygtyýaryndaky raýat ýagdaýlary namalary işleri ;

* notarial işleri, syýahat resminamasyny, milli şahsyýetnama şahadatnamasyny berme ;

* saklanan, tussag, erbet heläkçilikli waka ýa-da ýarawsyzlyk halatlarynda konsullyk gorama ; repatriasiýa ýuze çykan ýagdaýynda mümkin bolan hereket ;

* daşary ýurtda saýlaw hukugy boýunça maglumatlar.

publié le 15/09/2016

haut de la page