« La Tartine » brendiniň eýeleriniň sapary, 2016-njy ýylyň 25-28 noýabry. [fr] [ru]

Öz türkmen partnýorlarynyň çakylygy bilen Jenap Antuan Ubedin we Aleksandr Ubedin noýabr aýynyň 25-28-i aralykda Türkmenistana sapar bilen geldiler. Olar bu brendi ulanmaga hukuk alan, Berkarar söwda merkezinde işleýän magaziniň « açylyşyndan soňky sapar » birinji gezek saparda boldular.

Şu mynasybetli, Jenap Antuan Ubedini we Aleksandr Ubedini Jenap Ilçi kabul etdi we onuň bilen olar öz franşizlerini Türkmenistanda ösdürmegiň gelejegini ara alyp maslahatlaşdylar .

Ertesi güni olar « La Tartine » magazininde we çaý salonynda önümi prezentasiýa etmekde, publikany kabul etmekde we satuw tehnikasynda fransuz nou-hau boýunça sapak geçdiler. Jenap Antuan Ubedin we Aleksandr Ubedin bu ýerdäki toparyň umumy derejesinden kanagatlanýandygyny beýan etdiler we olary gyzgyn gutladylar.

Öz işlerini giňeltmek, Türkmenistanda olaryň ýazgysy bilen täze açyşlar etmek maksady bilen, olar Aşgabatda we welaýatlarda başga obýektlere aýlandylar.

JPEG

JPEG

Çap edilen 20/02/2017

Sahypanyň ýokarysy