Saglygy saklaýyş pudagynda Magistratura üçin stipendiýalar [fr] [ru]

Bilim we medeniýet boýunça Ýewropa agentligi (EACEA) 2015-2017 okuw ýyllary üçin Türkmenistanyň talyplaryna ýörite stipendiýany hödürleýär.

Ol programmanyň dowamy (23 aý) üçin niýetlenen azyndan umumy möçberi 21 000€ bolan + gündelik çykdajylara niýetlenen aýda 1000 € maliýeleşdirmäni öz içine alýar.

Häzirki wagtda, 2015-2017 ýyllary üçin kandidaturalar onlaýnda açykdyr :
> 2014-nji ýylyň 10-njy dekabryna çenli, şu stipendiýany soraýan kandidatlar üçin Erasmus stipendiýasy+.
> 2015-nji ýylyň 15-nji fewralyna çenli , talyplar üçin başga maliýe çeşmeleri barlara .

2006-njy ýyldan bäri, professional toparlarda birinji artykmaçlygy saklap, Erasmus Mundus direktiwalarynyň çäklerinde, ýedi ýewropa we amerikan edaralary jemgyýetiň saglygy saklaýyş pudagynda Europubhealth magistr programmasyny hödürleýärler.

Programma gatnaşýan talyplar, azyndan iki ýurtda we jemgyýetiň saglygy saklaýyş pudagynda magistr iki bilelikdäki diplomyny alýarlar, olaryň ikisi, hukuk, saglygy saklaýyş, etika ugurlardaky Master programmasy ýaly, fransuz dilinde okadylýar.

Giňişleýin maglumat almak üçin, şu saýta gireniňiz europubhealth.org, we goşundyny göreniňiz üçin minnetdarlyk bildirýäris.

PDF - 334.1 ko
(PDF - 334.1 ko)

Çap edilen 14/04/2015

Sahypanyň ýokarysy