Sişenbe gününiň myhmany - 10-njy aprel [fr] [ru]

Aprel aýynyň Sişenbe gününiň duşuşygy 10-njy aprelda sagat 18.30-da bolar. Bu gezekki duşuşyk üçin Kristof Luaýe bize myhmançylyga geler.

4 ýylyň dowamynda, Kristof Luaýe Fransiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň howpsuzlygy üçin jogapkär bolup işledi. Fransiýa gaýdyp baransoň, ol Parižiň polisiýasynda işini dowam etdirdi.

Ol bize gelip öz başdan geçirmeleri we polisiýa işgäriniň käri barada gürrüň berer.

Kristof Luaýe 10-njy aprelda duşuşmaga geliň.

Çap edilen 30/04/2018

Sahypanyň ýokarysy