Sişenbe gününiň nobatdaky 6-njy myhmany [fr] [ru]

Sişenbe güni, 2018-nji ýylyň 5-nji iýunynda sagat 18:30-da sişenbe gününiň 6-njy myhmany bilen tanyşdyryş duşuşygy geçiriler.

Nil Pitra 2017-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri Türkmenistandaky Fransuz Institudynyň müdiri bolup işleýär. Onuň özi Parižli, ýöne ol Fransiýanyň günortasynda ýerleşýän Ardeş departamenti barada gürrüň berer.

Fransiýanyň bu kiçi künjegi bilen tanyşmak üçin Instituta geliň. Bu sebitde gadymky döwürde kerkler ýaşapdyrlar, häzirki döwürde bolsa bu ýerde naçe ýaşaýjy ýaşaýan bolsa şonça-da ýekegapan ýaşaýar. Siz ol ýerde kardinal Rişelýeni näme üçin ýigrenýändiklerini hem bilersiňiz. Siz «pikodon» we «bombin» ýaly sözleriň manysyny hem öwrenersiňiz.

Giriş mugt. Myhman fransuz dilinde terjimesiz çykyş eder.

Çap edilen 30/06/2018

Sahypanyň ýokarysy