TANS AGŞAMY, FRANSUZ MEDENI MERKEZINDE SLAMA WE WIOLONÇEL

Agşam Marches spektakly bilen başlar we biziň talyplarymyzyň çykyşlary bilen dowam eder.
TANS AGŞAMY, FRANSUZ MEDENI MERKEZINDE SLAMA WE WIOLONÇEL
Şenbe güni 22-nji sentýabrda sagat 20.00-da
Giriş mugt
Agşam Marches spektakly bilen başlar…
Poeziýa, ses we MARCHES (ÄDIMLER) horeografiýa proýekti Sara Pelleren-Ottyň teksti esasynda döredilen.
Tekst we awtoryň sahna hereketleri poeziýa we teatral monologyň çäklerinde, Giýom Şossonyň wiolonçeliniň sesleri bilen utgaşýar.
Şäherde gezelenç, gündelik durmuşdan sahnalar, MARCHES (ÄDIMLER) çykyşy adamlaryň ýöreýän pikirini görkezip hereketdäki we hereketsiz bedeni aňladýar.
Dowamlylygy : 35 minut
Tekst we horeografiýa : Sara Pelleren-Ott
Saz kompozisiýasy : Giýom Şosson
Ýerine ýetirýärler : Sara Pelleren-Ott we Giýom Şosson
we biziň talyplarymyzyň çykyşlary bilen dowam eder…
22-nji sentýabrdan başlap 20 talyp we Fransuz Medeni Merkeziniň agzalary Sara Pellereniň ýolbaşçylyk etmeginde häzirki zaman tans kuržogyna gatnaşýarlar.
Bu agşam olaryň belelikde başlan işlerini görkezmäge mümkinçilik berýär.
we täze okuw ýyly baýramçylygy mynasybetli içgiler bilen gutarar !

Çap edilen 20/09/2012

Sahypanyň ýokarysy