Taze prosedura wiza uçin resminamalary tabsyrma [fr] [ru]

Taze prosedura wiza uçin resminamalary tabsyrma

(Fransiýa – Çehiýa Respublikasy – Şweýsariýa)

2014-nji yylyn 23-nji iyunyndan baslap, wiza uçin resminamalary tabsyrma dine onunden yazylma boyunça kabul ediler.
.

Dususyk uçin yazylma: duşenbe, çarşenbe we anna günleri sagat 9:30 - 10:00 aralykda

Wiza soraýanlar öňünden, diňe tabşyrjak güni üçin, gelmeli wagty görkezilen biledi çekmelidirler. Biledi konsullyk bölüminiň okoşkosynda sagat 9:30 à 10:00 aralykda her bir ýüz tutýan adymyň pasportyny görkezip alyp bolýar.

Garaşylýan wagtdan gijä galýan ýüz tutýanlar okoşkoda kabul edilmaýär.

Tomus aýlarynda märekäniň köp bolýandygyny nazarda tutup, okoşkodan bilet çekmek üçin has öňünden gelmegiňizi maslahat berýäris.

Ähli resminamalary yerbe-yer dosyeleri tabsyrma: duşenbe, çarşenbe we anna günleri sagat 10:00 - 12:30 aralykda

Ýuz tutyanlar dosyelerini (pasport + resminamalar) ozlerine berilen getirmeli resminamalaryn sanawynda bellenilen tertipde tabsyrmalydyrlar.

Ýatladyas: 5 iş güni möhleti diňe haçanda dosýe doly bolanda başlaýar.

Wiza uçin resminamalary tabsyrmak uçin neyetlenen wagtda hiç hili konsultasiya berilmeyar. iza uçin resminamalary tabsyrmak uçin neyetlenen wagtda anketa we toplamy resminamalaryn sanawy berilmeyar.

Wiza almak we konsultasiya soramak: duşenbe, çarşenbe we anna günleri sagat 15:00 – 16:00 aralykda

Wiza üçin anketany we gysga wagtlyk wiza üçin resminamalaryň sanawyny şu adresden alyp bilersiňiz :

- Visas de court séjour tourisme
- Краткосрочная шенгенская виза (туристическая, частная, служебная)
- Gysga wagt şengen wizalary (turizm, hususy, gulluk)

Çap edilen 21/08/2014

Sahypanyň ýokarysy