Tanyşdyrma [fr]

Missiýanyň başlygy : Serj KREBS, Günorta Kawkaz we Türkmenistan boýunça Ýkdysady we söwda geňeşçi

Salgylary :

Akademik Abdulkerim Alizade köçesi, j.15, BAKU 1000.

Tel : (00 994 12) 490 81 30
Faks : (00 994 12) 490 81 31 bakou@missioneco.org

Ilçihanalaryň ýanyndaky Ykdysadyýet gulluklary Ykdysadyýet, maliýe we senagat ministrliginiň Baş gazna müdürliginiň (BGM) daşky gulluklarydyr.

Olar Ykdysadyýet, maliýe we senagat ministrliginiň daşary ýurtdaky halkara ulgam bolup Ilçihanalaryň ygtyýarly zonasynda Ykdysady bölümleriň hereketini utgaşdyrmak we oňa ýardam etmek jogapkärçiligi üstüne alýan ýerlerdäki Ykdysady gulluklaryň başlyklary tarapyndan dolandyrylýarlar.

Ykdysady gulluklaryň işleri şulardan ybarat: • makroykdysady esasda ykdysady we maliýe analiz we ýagdaý, şol sanda ýurduň pudak esasda risk analizi ; • ygtyýarly ýurtlary bilen ikitaraplaýyn ykdysady, maliýe we söwda gatnaşyklara, YMBGM bilelikde ýardam etmek ; • eksport, daşary ýurda fransuz inwestisiýalary, Fransiýa daşary inwestisiýalary edýän ýa-da uly proýektlere gatnaşýan kärhanalaryň halkara ösüşine döwlet goldawyny bermek.

Ubifrance-Ykdysady missiýasy ýok ýurtlarda, Ykdysady gulluklar Ubifrancyň kontrollygy we tagallasy astynda bolup, Ubifrance bilen deň derejededirler we kiçi we orta kärhanalara söwda ýardamlaryny berýärler.

Çap edilen 18/10/2017

Sahypanyň ýokarysy