Fransuz dili kurslarynyň ýazky sessiýasy başlanýar [fr] [ru]

Türkmenistandaky Fransuz Institutynda fransuz dili kurslarynyň täze sessiýasy başlanýar. Sizem ýazylyşyga howlugyň!

Siz fransuz dilini öwrenmegi ýa-da fransuz dili başarnyklaryňyzy ösdürmek isleýärsiňizmi? Eger şeýle bolsa, fransuz dili kurslarynyň indiki sessiýasyna ýazylşyp bilersiňiz. Şeýle hem biz isleg bildirýänler üçin indiwidual ýa-da kiçi toparlardaky sapaklary hödürleýäris.

Türkmenistandaky Fransuz Instituty çagalar, ýetginjekler we uly yaşlylar üçin başlangyç dil kurslardan başlap kämilleşdirilen kurslary hödürleýär, şeýle hem 3 ýaşdan başlap kiçi çagalar üçin ýörite fransuz dilinde başlangyç sapaklary gurnaýar .

Biz bilen fransuz dilini öwrenip, siz biziň kitaphanamyzdan peýdalanyp bilersiňiz, şeýle hem fransuz dilinde gurnalýan dürli kružoklara, duşuşyklara gatnaşyp bilersipiz.

Ýazylyşyk we giňişleýin maglumat üçin kurslar boýunça jogapkär kätip Aýnura 27-08-60 belgi boýunça duşenbeden anna çenli sagat 15.00-de 19.00 aralygynda ýüz tutup bilersiňiz.

Çap edilen 04/06/2018

Sahypanyň ýokarysy