Türkmenistandaky Fransuz medeni merkeziniň «Açyk Gapylar» güni !

Türkmenistandaky Fransuz medeni merkeziniň ähli işgärleri sizi täze okuw binasyny görmek üçin 20-nji oktýabrda geçiriljek «Açyk Gapylar» günine höwes bien çagyrýarlar (1/12 Torgowoýa köçesi).

Türkmenistandaky Fransuz medeni merkeziniň ähli işgärleri sizi täze okuw binasyny görmek üçin 20-nji oktýabrda geçiriljek «Açyk Gapylar» günine höwes bien çagyrýarlar (1/12 Torgowoýa köçesi).

Sagat 14 :00 – 18 :00 aralykdaky meýilnamada ;

- iki sergi : şu ýylyň iýun aýynda Awazada halkara festiwalyna gatnaşan fransuz suratkeşi Hanym Ýasenka Waýýanyň haly we bürünç eserleri we türkmen suratkeşleriniň eserleri.

- Rassul Glyjowyň ýolbaşçylygyndaky kwartetiniň we akkordeonçynyň gatnaşmagyndaky konsert (sagat 14 :00-16 :00)

- fransuz sazynyň uly karaokesi ! (sagat 16 :30 – 18 :00)

- tutuş öýläniň dowamynda, okuw binamyzy görmek we medeni çäreler, lingwistika baradaky maglumatlary almak

- ýaşlar üçin pop-korn we tesine owürme konkursy! Şansyňyzy barlap görmäge we utuṣlary gazanmaga geliň!

- ähli myhmanlara dostluk içgisi hödürlenýär.

- Fransuz medeni merkeziniň synp otaglaryna fransuz ýadygärlikleriniň atlaryny saýlamaga ses berme !

- wi-fi hyzmaty günüň dowamynda hödürlenýär.

Habarlaşmak üçin: 27 08 60.

Çap edilen 10/10/2014

Sahypanyň ýokarysy