Türkmenistanyň Fransuz institutynda « Açyk gapylar » güni [fr] [ru]

Ilçi şenbe güni 8-nji oktýabrda, günüň ikinji ýarymynda, Türkmenistanyň Fransuz instituty tarapyndan gurnalan « Açyk gapylar » gününe gatnaşdy. Dostlukly we rahat ýagdaýda geçen suratkeş Jahan Hanowanyň özüniň gatnaşmagynda onuň sergisiniň açylyş dabarasyny gördüler we Institutyň okuwçylaryna fransuz dili boýunça diplomlary gowşurma dabarasyna, şeýle hem materiýallary ikinji gezek ulanma boýunça çagalar konkursyna uly adamlardan we çagalardan bolan 120 adam gatnaşdy. Bu konkurs has-da döredijilik häsiýete eýe boldy, we žýuri agzalaryna ýeňijileri saýlamak kyn düşdi, görkezilen ähli modeller üstünlikli boldy !

JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG

Çap edilen 25/01/2017

Sahypanyň ýokarysy