Witaliý Çaryýewiň Türkmenistanyň fransuz institutyndady sergisiniň açylyş dabarasy [fr] [ru]

14-nji oktýabrda Türkmenistanyň fransuz institutynda « türkmen suratkeşi Witaliý Çaryýewiň Pariž we Lotaringiýanyň arasynda – syýahat suratlary » atly, suratkeşiň gatnaşmagynda, serginiň açylyş dabarasy boldy.
Galamda, tuşd a ýa-da sanginada çekilen bu suratlar dünýäde belli Wersal, Notr-Dam ybadathanasy, Eýfel başnýasy ýaly fransuz ýadygärliklerini, şeýle hem Mes ybadathanasy ýa-da gurban bolanlaryň Möz ýadygärligi ýaly has tanalmaýan ýerleri, şäher we oba gündelik peýzažlaryny hem görkezýär.
Institutyň howlusy çäräniň şanyna Fransiýanyň reňkleri bilen bezelip, dostlukly ýagdaýda, ýüzlerçe adamlar çakylygy kabul edip, sergide goýulan suratlary görüp bildiler.
Görmäge gelen adamlar suratkeşiň geçen, Pariž welaýatyndan (sergi zaly) Fransiýanyň gündogaryna (terras) syýahat ýoluny, iki aýratyn ýerde goýulan suratlary görüp, gaýtaladylar.
Sergini görenlerinden soňra, adamlar, fransuz sazynyň ýaňlanmagynda, şampandan we biziň La Tartine partnýorymyzyň hödür kereminden dadyp, özlerinde galan täsirler barada pikir alyşdylar. Sergini görmäge entek mümkinçiligi bolmadyklar üçin, sergi Türkmenistanyň fransuz institutynda 28-nji oktýabra çenli, duşenbeden şenbe aralykda, sagat 09:00-dan 19:00 aralykda açykdyr.

JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG

Çap edilen 30/01/2018

Sahypanyň ýokarysy