Wizalar [fr] [ru]

Fransiýanyň diplomatik we konsullyk ulgamynyň täzeden guralmagynyň çäklerinde, Fransiýanyň Ilçihanasynyň wiza bölümi 2017-nji ýylyň iýul aýynyň 1-nde, şenbe güni, gutarnykly ýapyldy.

Şu seneden başlap, Fransiýa üçin wiza türkmen raýatlaryna, şeýle-de Türkmenistanda kanuny ýaşaýan üçinji ýurtlaryň raýatlaryna, aşakdaky tertipde beriler :

1/ Gysga möhletli şengen wizalar :
Bu etapda olar Fransiýa wekilçilik edýän Aşgabatdaky Italiýanyň Ilçihanasy tarapyndan berilýär.

Doly maglumat almak üçin, Italiýanyň Asgabatdaky ilçihanasynyň konsullyk bölüminiň şu internet sahypalaryna baryp görmeginizi haýyş edýäris :

Iş wagty : https://ambashgabat.esteri.it/ambasciata_ashgabat/ru/informazioni_e_servizi/visti/
Doldurmak üçin anketalar : https://ambashgabat.esteri.it/ambasciata_ashgabat/ru/in_linea_con_utente/modulistica/modulistica.html
Viza almak üçin gerekli dokumentler : https://ambashgabat.esteri.it/ambasciata_ashgabat/ru/in_linea_con_utente/modulistica/info-visti-in-russo-e-inglese.html
Salgylar: https://ambashgabat.esteri.it/ambasciata_ashgabat/ru/ambasciata/gli_uffici

2/ Uzak möhletli şengen wizalar :
Olar Fransiýanyň Stambuldaky (Türkiýe) Baş konsullygy tarapyndan berilýär.
Isleg bildirýänler telefon üsti bilen VFS Global kompaniýanyň Wiza merkezine ýuz tutup, duşuşyga ýazylmalydyrlar, tel : +90 212 373 58 10 ýa-da +90 212 373 58 11 ýa-da elektron poçta info.frtr@vfshelpline.com.

Doly maglumat almak üçin, Fransiýanyn Stambuldaky general konsullygyň şu internet sahypasyna baryp görmeginizi haýys edýäris : https://istanbul.consulfrance.org/Delivrance-de-visas-de-long-sejour-pour-la-France-aux-ressortissants-turkmenes

Türkmenistandaky Fransiýanyň Ilçihanasy Şweýsariýa Konfederasiýasynyň we Çehiýa Respublikasynyň wekili hökmünde wiza bermegini hem goýdy.

Çap edilen 23/08/2018

Sahypanyň ýokarysy