Ykdysady diplomatiýa / Älem : TürkmenÄlem 52° E [fr] [ru]

Ilkinji türkmen aragatnaşyk hemrasy « Türkmen Älem 52° E » Kannada (Fransiýa) Thales Alenia Space kompaniýasy tarapyndan guruldy we 2015-nji ýylyň 28-nji aprelinde 4 sagat 03 minutda (Türkmenistan wagty bilen) üstünlikli älem giňişligine çykaryldy.

Hemrany orbita çykarma boýunça tamamlaýjy işler netijeli alynyp barylýar. Maý aýynyň 6-syndan 7-ne geçilýän gije hemra Aşgabadyň golaýynda ýerleşýän Dolandyryş merkeziniň dolandyrmagyna berildi. Hemra özüniň tamamlaýjy pozisiýasyna, gündogar uzaklygynyň 52° gradusuna, barar. Soňra, gutarnykly işe girizmeden öň, orbitada testler geçiriler.

Ahli fazalary entek tamamlanmadyk bu uçuş, Türkmenistan bilen iň täze tehnologiýalar pudagynda hyzmatdaşlyk etmekde örän gowy perspektiwalary açýar.

JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG

Çap edilen 25/08/2016

Sahypanyň ýokarysy