Ykdysady diplomatiýa: aýna we aýna önümlerini öndürýän kärhana [fr] [ru]

FIVES STEIN fransuz kompaniýasy Türkmenistanda aýna we aýna önümlerini öndürýän kärhanany gurmagyň çäklerinde hyzmatdaşlyga başlady (ser. Turkmenistan National Glass Complex). 2012-nji ýylda ýola goýulan hut şu hyzmatdaşlygyň netijesinde, Türkmenistanyň Senagat ministrliginiň talaplaryny kanagatlandyryp bilýän proýekt işlenip düzüldi we görkezildi.

Häzirki wagtda FIVES STEIN kompaniýasynyň 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda tamamlanmaly proýektiň durmuşa geçirilmegine gysga möhletlerde girişmägä mümkinçiligi bardyr.

Bu proýektiň Türkmenistan üçin uly ykdysady ähmiýeti bolar we oňa belli bir senagat pudagynda öz üpjünçiligini gazanmaga mümkinçilik berer. Iş ýerlerini döretmek bilen, aýna zawodynyň gurulmagynyň peýdaly sosial täsiri hem bolar. Galyberse-de, FIVES STEIN kompaniýasy senagat önüminiň öndürilmegine ýardam etjek okatma we geljekde Türkmenistan üçin bähbitli tejribäni goýma işlerini amala aşyrar.

Özüniň tehnologik mümkinçiliklerini göz öňünde tutup, FIVES STEIN kompaniýasy iň ýokary hil standartlary bilen üpjün etmäge ukyplydyr.

FIVES STEIN kompaniýasynyň gatnaşmak isleýän aýna we aýna önümlerini öndürýän kärhanany gurmak proýekti fransuz häkimiýetleri tarapyndan doly goldanýar. Türkmenistandaky Fransiýanyň Ilçisi FIVES STEIN kompaniýasynyň wekilleri bilen bilelikde Türkmenistanyň Senagat ministri bilen duşuşdy (ser. goşulan surat).

JPEG

Çap edilen 25/08/2016

Sahypanyň ýokarysy